kultura masowa wady i zalety

cocolino portal

Temat: bu!
Wszystko ma swoje wady i zalety. Tak samo jest ze zdjęciami, ale należy się doszukiwać zawsze tych lepszych rzeczy.

Szczerze powiedziawszy, ja mogę wyliczyć wszechstronne osoby na palcach jednej ręki. Niestety. Z drugiej strony każdy jest inny i to jest wspaniałe, zróżnicowanie panujące w naszym świecie. Masowa kultura ma swoje plusy, ale chyba jestem za większym indywidualizmem w życiu... Zresztą kultura masowa uświadamia nas, że mamy potrzebę wyróżniania się. Cholerne ciągi przyczynowo skutkowe i piekielne zależności.
Źródło: blacknwhite.fora.pl/a/a,59.htmlTemat: Rosja w obiektywie
Ogólnie bym nie generalizował, i nasza kultura i ich ma swoje dobre i złe strony, swoje wady i zalety
A na poważnie kultura "ludzka" związana z człowiekiem bazuje na kulturze materialnej i tu rozumiem i zgadzam się, że nam trudniej. Mamy kawał czasu naszej kultury jednak te czasy wszystkich zaborów, wojen i komuny skutecznie nas pozbawiły dużej części tej kultury materialnej, dzieła naszych mistrzów, zbiory naszych mecenasów można spotkac w muzeach i zbiorach prywatnych całego świata. Trochę ciężko budowac na takim fundamencie, czyż nie? A z drugiej strony widac u nas ten przdziwny trend do kultury "masowej", oderwanej od naszych realiów historycznych, kulturowych, jakieś ponowoczesne wzorce wyrwane skądś i na "siłę" wtłoczone tam gdzie nie ich miejsce, jakby ktoś celowo chciał zunifikowac wszystkich i wszystko, a Rosja? Oni są poprostu narodem o bardzo nacionalistycznej "kulturze" i ciągle żyją w cieniu Piotra I, i Carycy Katarzyny i myślą, co im się jeszcze należy, a to w przypadku kultury spełnia akurat pozytywne cele, pozwala zachowac i pomaga pielęgnowac dorobek kulturalny, który akurat Oni mają bardzo bogaty. To takie moje domorosłe przemyślenia z 7 rano. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.
Źródło: pentax.org.pl/viewtopic.php?t=20884


Temat: WOS
socjalizacja-przekazywanie wzorców kulturowych
przez środowisko społeczne patologia społeczna-
zjawiska, zachowania jednostek lub grup niezgodne
z obowiązującymi normami i wartościami danej
kultury,społeczeństwa konkordat-umowa
zawierana między papieżem jako zwierzchnikiem
Kościoła katolickiego a przedstawicielem danego
państwa,normująca stosunki między władzą
świecką,a kościelną w tym państwie intercyza-
przedślubny lub poślubny kontrakt indywidualnie
regulujący stosunki majątkowe małżonków
powództwo-zgłoszone do sądu żądanie
( w formie wniosku)o przeprowadzenie
procesu cywilnego i wydanie orzeczenia
w danej sprawie kuratela-nadzór ustanowiony
przez sąd nad osobą niezdolną do działań
prawnych(albo nieobecną) i nad jej majątkiem
migracja-okresowa lub stała zmiana miejsca
zamieszkania społeczeństwo masowe-typ
współczesnego społeczeństwa biernych
odbiorców kultury masowej hedonizm
-pogląd etyczny,wg którego przyjemność
jest najwyższym dobrem,celem życia i
naczelnym motywem działania człowieka
utylitaryzm-pogląd etyczny,wg którego ,
pożytek(korzyści,wygody)jednostki lub
społeczeństwa są najwyższym celem
postępowania ludzkiego konsensus-porozumienie
osiągnięte w wyniku dyskusji,zwykle wymagające
kompromisów wotum nieufności-uchwała
parlamentu wyrażająca negatywną ocenę
działalności rządu,który często w jej wyniku
musi ustąpić


grupę społeczna tworzą 3osoby,które
połączone są trwałymi więzami społ.
;cechy:-3osoby,wspólne wartości,
odrębnośc,wspólne cele,interesy,potrzeby
;rodzaje: wielkośc,członkostwo,typ więzi
,stopień sformalizowania rodzina-grupa
osób połączona stosunkiem małżeńskim
i rodzicielskim ;funkcje:prokreacyjna,
seksualna,ekonomiczna,opiekuńczo-
zabezpieczająca, socjalizacyjna,
stratyfikacyjna,rekreacyjna,kulturowa
warunki zawarcia:18 lat,
ubezwłasnowolnienie,bigamia
,z krewnymi w linii prostej,
zakaz ślubów homosex.pokrewieństwo
-stosunek łączący osoby pochodzące
od wspólnego przodka powinowactwo
-związek rodzinny istniejący między
małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka
naród-zbiorowość teryt.o określonym składzie
etnicznym wytworzona w procesie dziejowym
jako wspólnota o podłożu gospodarczym,polit,
społecznym i kulturowym,przejawiająca się w
świadomości swych członków patriotyzm-jest
to postawa poszanowania i umiłowania ojczyzny
,rzetelnego wypełniania podstawowych
obowiązków,które konstytucja nakłada
na każdego obywatela nacjonalizm-
ideologia lub postawa społeczno-polityczna,
w której kluczową wartością jest naród.
Nacjonalizm opiera się na przekonaniu,że
członkowie każdej narodowości powinn
dążyć do utworzenia odrębnego państwa
ksenofobia-strach przed obcymi,odmiennością
szowinizm-skrajna postać nacjonalizmu,
bezkrytyczny stosunek do własnego
narodu w niedostrzeganiu jego wad
i wyolbrzymianiu zalet rasizm-wg
rasistów są rasy lepsze i gorsze,wyższe
i niższe w hierarchii społecznej mniejszości
narodowe w Polsce: 7 naszych sąsiadów,
Żydzi,ludność turecko-tatarska

społeczeństwo-pewna samowystarczalna
forma życia zbiorowego ludzi,będąca
historycznie ukształtowanym kompleksem
zbiorowości i grup społecznych,połączonych
przez wspólne teryt,instytucje,formy działania
i wartości kulturowe,charakterystyczne
dla członków takiego społ.jest poczucie
odrębności w stosunku do innych
zbiorowości o charakterze grupy
społ.decyduje:teryt,klimat,fauna
i flora,bogactwa naturalne,warunki
ekonom. struktury:demograficzna,
klasowa,warstwowa,zawodowa

konflikt-zaliczamy do procesów
społ.których istotą jest dążenie
jednostki lub grupy do zaspokajania
potrzeb przez wyeliminowanie innych
jednostek lub grup,które dążą do tych
samych celów przyczyny:-sprzeczności
strukturalne, sprzeczności wynikające
z dysproporcji rozwojowych –brak
równowagi rynkowej –źle
funkcjonujący system inform.
-sprzeczności pomiędzy wartościami
rodzaje:-klasowo-warstwowe ; -kulturowe
–ekonom. –wartości –rodzinne
i małżeńskie sposoby rozwiązywania
:-negocjacj-mediacje-arbitraż-sąd
-wybory-głosowanie
Źródło: loolawa2a.fora.pl/a/a,46.html


Temat: WOS
Egocentryzm – przypisywanie sobie wyjątkowej wartkości jako jednostce i przeciwstawienie jej przeciętności ogółu.
Społeczeństwo to duża, wyodrębniona grupa ludzi, charakteryzująca się istnieniem więzi społecznej, zdolna do samoorganizacji, żyjąca na określonym obszarze i mająca swoje odrębne instytucje (ekonomiczne, polityczne, kulturowe itp.)
Kultura to całościowy sposób życia charakterystyczny dla danej zbiorowości, na który składa się wszystko to, co ludzie „robią, myślą i posiadają” jako członkowie społeczeństwa (wzory działania, myślenia i wyposażenia materialnego)
Typy kultury: kultura idealna (albo symboliczna, czyli zespół typowych dla danej społeczności poglądów, wierzeń i przekonań), materialna (typowe dla danej kultury obiekty, np. narzędzia, ubrania, typy domów itp.), normatywna (typowy dla danej społeczności zestaw reguł postępowania, wzory zachowań).
Kultura masowa – adresowana do szerokiego kręgu (masy) odbiorców.
Subkultury wynikają z kontestowania tradycyjnych wartości i autorytetów społecznych.
Kultura narodowa, typowa dla danego narodu kultura idealna (a tu m.in. język), materialna i normatywna.
Socjalizacja jest to proces polegający na rozwoju człowieka z organizmu biologicznego w istotę społeczną, kształtowaniu jego osobowości, przekazywaniu wiedzy, systemu wartości, normo, wzorów, zachowań i umiejętności potrzebnych do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie i przyjmowania w nim różnych ról. Socjalizacji dokonuję się przez oddziaływanie środowiska społecznego (rodziny, kolegów), osób (rodziny, nauczyciela), lub instytucji (szkoły, kościoła).
Rodzaje wartości: moralne, prawne, religijne, polityczne, ekonomiczne, estetyczne, naukowe.
Grupa społeczna – pewna liczba osób połączonych ze sobą względnie trwałymi więzami społecznymi (np. rodzina), mająca wspólny cel (np. partia polityczna) i wspólny system wartości.
Naród – rodzaj wspólnoty, grupy powstałej w efekcie procesu dziejowego. Charakteryzuje się poczuciem wspólnych dziejów, kultury i tradycji. Przynależność do narodu dokonuje się współcześnie w drodze samookreślenia się jednostki, regulowanego jednak przez innych członków danego narodu.
Mniejszości narodowe to małe grupy narodowe zamieszkujące dane terytorium lub państwo, wykazujące wspólne cechy etniczne, religijne, kulturowe lub językowe, które odróżniają je od pozostałych jego mieszkańców.
Czynniki narodotwórcze: wspólna kultura, historia, symbole, wspólne pochodzenie etniczne, terytorium, wspólna organizacja polityczna, więzi ekonomiczne, więzi społeczne.]
Kosmopolityzm – osoba prezentująca tą postawę uznaje, że ojczyzną jest cały świat, więzi narodowe i historyczne nie mają dla niej większego znaczenia.
Patriotyzm – to podstawa poszanowania i umiłowania ojczyzny, stawianie dobra kraju ponad interesy osobiste, połączona z szacunkiem dla innych narodów i kultur.
Nacjonalizm – człowiek podzielający takie poglądy jest przekonany, że wartością nadrzędną jest naród, w praktyce nacjonalizm jest jedną z najniebezpieczniejszych postaw człowieka podzielający często prowadzi do konfliktów.
Szowinizm – bezkrytyczny stosunek do własnego narodu, niedostrzeżenie jego wad podzielający wyolbrzymienie jego zalet, skrajna odmiana nacjonalizmu.
Rasizm – wg ludzi wyznających ten pogląd wszystko zależy od jego rasy. Opierając się na pseudonaukowych badaniach dokonują podziału na rasy lepsze i gorsze.
Rodzina – podstawowa grupa społeczna złożona z osób połączonych ze sobą więzami pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa.
Źródło: aleklasa.fora.pl/a/a,85.html


Temat: Proces globalizacji - szansa czy zagrożenie dla współczesneg
Proces globalizacji - szansa czy zagrożenie dla współczesnego świata. Przedstaw i uzasadnij swoje stanowisko.

Globalizacja jest intensyfikacją, poszerzaniem wzajemnych powiązań i relacji między państwami w skali światowej. Postępuje ona w wielu dziedzinach, takich jak technologia, kultura, polityka, gospodarka czy ekologia. Jej intensywność rozpoczęła się po zimnej wojnie.
Zgodnie ze źródłem ‘Trzecia fala globalizacji' Leszka Balcerowicza z 24 kwietnia 2005roku, po II wojnie światowej nadeszła druga fala globalizacja i trwała ona w latach 1950-1980, zaś od lat 80 XX wieku, obserwować można fale trzeciej globalizacji - współczesnej. Jak przebiega jej proces? Czy jest ona zagrożeniem dla wielu państw? A może szansą na lepsze funkcjonowanie w wielu dziedzinach? I czy odpowiedź ta jest jednoznaczna?

Rozszerzanie się procesu globalizacji zacieśnia stosunki między poszczególnymi państwami; integruje je pod względem gospodarczym, politycznym, prawnym. Jednak, za tym idzie pomniejszanie suwerenności własnego kraju. Przykładem, może być tu paradoks transformacyjny, którego doświadczyły kraje Unii Europejskiej, w tym Polska. Globalizacja prowadzi też za sobą emigracje, przenikanie i mieszanie się ze sobą różnych narodowości i kultur, korzystanie z ogromnej ilości różnego rodzaju środków masowego przekazu. Ma to efekt w negatywnym zaniku wartości, ideałów, tradycji i wyższych zasad w społeczeństwie. Ludność nastawiona jest coraz bardziej na konsumpcjonizm, a społeczeństwo obywatelskie pomniejsza się. Ludzie są więc mniej odporni na reklamy, manipulacje, coraz mniej obce są zachowania przejawiające się legalizmem.
Zagłębiając się w procesy gospodarcze, jakie ulegają zmianie poprzez globalizację, zaobserwować można uzależnianie się państw mało rozwiniętych od organizacji międzynarodowych rządzonych przez kraje bogate. Kraje biedne stają się marionetką, a sznurki pociągane są wedle życzeń państw bogatych, które najwięcej na tym zyskują. Jak napisał Lech Wałęsa w tygodniku "Wprost" 22 sierpnia 2004roku - ‘Globalizacja solidarności' - są to zmory współczesności, pogłębiają się nierówności społeczne, frustracje, które budzą niepokoje, bunty i terroryzm.

Warto jednak zauważyć, że tak wielki proces, jakim jest globalizacja, nie wnosi samych wad. Przede wszystkim, nastąpił i trwa nadal postęp technologii komunikacyjnych. Internet stał się łatwo dostępnym środkiem informacyjnym. Dzięki globalizacji, ludzie mają większą możliwość emigracji, co ma i swoje zalety, jak choćby obcowanie z innymi kulturami, poznawanie nowego języka, tradycji, architektury. Poprzez nawiązywanie kontaktów i bliższych stosunków między krajami, wytworzyła się konieczność do zwiększonej czujności i pilnowania ładu społecznego. Tworzenie i przestrzeganie ładu międzynarodowego jest więc pozytywnym skutkiem globalizacji.

Uważam, że globalizacja ma swoje wady i zalety, dlatego nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy proces ten jest słuszny. Jednak, po powyższej próbie zanalizowania ‘za' i ‘przeciw' globalizacji współczesnej, opowiem się za alterglobalizmem. Uważam bowiem, że globalizacja jest tak naprawdę procesem nieuniknionym - zanikają granice gospodarcze między państwami, kraje mają interesy wspólne. Jednak sam proces globalizacji winien wg mnie odbiegać od tego kierunku, w którym dziś podąża. Państwa wysokorozwinięte, jako cel wspólnej integracji światowej i chęci zniesienia barier, powinny jako nadrzędny cel postawić sobie pomoc dla krajów biednych; ale nie pomoc jednorazowa, lecz podając im przysłowiową ‘wędkę'. I nie można zapominać o prawach człowieka, wartościach oraz utworzeniu uniwersalnych standardów prawnych. Dzisiejszy świat nie może sobie pozwolić na zanik tych tworów, bo byłoby to destrukcyjne nie tylko w procesie globalizacji.
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1703